Effektivare produktionsmetoder

Det finns mycket som kan göras för att effektivisera produktionen. Många förbättringar är lönsamma och underlättar dessutom svetsarens arbete. Nedan finns tips om förändringar som kan diskuteras. Läs mer i Swerea IVF:s skrifter Konstruera för enkel manuell svetsning IVF-skrift 96818 och Konstruera för robotsvetsning IVF-skrift 97809.

Fogningsmetod väljer man när man designar produkten. Att diskutera alternativa utformningar och fogningsmetoder med konstruktören kan leda till andra och bättre lösningar än att svetsa.

 • Kan ni bestämma vilken utformning eller fogningsmetod som ska användas?
 • Kan ni diskutera med konstruktören vilka alternativa utformningar eller fogningsmetoder som är möjliga?
 • Kan ni erbjuda kunden andra fogningsmetoder än svetsning?

En bra utgångspunkt för diskussioner om konstruktionen är att flera personer har olika slags kunskap om produktionsprocessen. Därför är det bra om flera personer kan diskutera konstruktionen så att den utformning som väljs:

 • Kan tillverkas på arbetsplatsen på ett så enkelt och effektivt sätt som möjligt – svetsarens perspektiv
 • Blir bra konstruerad och fungerar väl – konstruktörens perspektiv
 • Kan tillverkas i företaget på ett effektivt sätt och till acceptabla kostnader – produktionsledarens perspektiv
 • Uppfyller kundens behov – kundens perspektiv
 • Går att tillverka i en bra arbetsmiljö – gemensamt perspektiv inom företaget men också arbetsmiljöingenjörens perspektiv

Vill ni lägga ner tid på att effektivisera er produktion? Ta vara på all den kunskap som finns hos olika personer. En bra dialog som bygger på svetsarens, konstruktörens och produktionsledarens kunskaper och erfarenhet är en bra utgångspunkt för ett förbättringsarbete.

Slipning är ett extra moment som därmed kräver arbetstid och kostar. Slipning kan också bidra till arbetsmiljöproblem som damm, buller, vibrationer och dåliga arbetsställningar.

Behovet av slipning kan minskas genom att

 • Placera svetsfogen så att den inte syns och därför inte behöver slipas.
 • Täcka svetsfogen med en döljande list eller yta av till exempel av plast eller filt.
 • Hörnfog (utvändig svetsfog som ofta måste slipas) ersätts med kälfog (invändig svetsfog som inte syns). Svetsning av kälfog är lättare att automatisera än svetsning av hörnfog.
 • Fundera över hur viktig slipning är för varje svetsfog. Kan slipning minskas eller hoppas över för vissa fogar eller delar av fogar? När slipning till exempel görs för att öka hållfastheten, kan det räcka att slipa de delar av fogen där spänningarna är störst.

Ett exempel: Förr slipades en lyftarm 2 timmar per dag. Svetsaren, produktionsledaren och konstruktören diskuterade slipningen och vad som var viktigt att slipa. De kom fram till att slipning bara behövdes på delar av fogen för att hållfastheten skulle vara tillräcklig. Slipningen kunde minskas till 20 minuter per lyftarm istället för 2 timmar. Källa: Arbetsmiljö vid svetsning, Prevent (Arbetarskyddsnämnden) 1990

Istället för att svetsa samman flera mindre bitar till en produkt, är det ibland möjligt att forma en större plåt genom kantbockning.

Ett exempel: En tillverkare av gaffeltruckar bytte metod för att tillverka framskärmar. Tidigare svetsades många mindre delar samman. Numera skärs skärmarna ut ur en större plåt och kantbockas. Några få fogar svetsas. Och billigare blev det. Källa: Arbetsmiljö vid svetsning, Prevent (Arbetarskyddsnämnden) 1990

Svetsning där man har svårt att komma åt är inte ovanligt. Besvärliga svetsmoment tar tid och risken för kvalitetsbrister är stor. Diskutera om det går att ändra konstruktionen så att det blir lättare att komma åt.

Lägesställare eller manipulator kräver att produkten har en svetsfri yta för fasthållning. Detta är även fördelaktigt om produkten ska hanteras manuellt på ett bord. (Ur Konstruera för enkel manuell svetsning, IVF-skrift 96818)

Det är inte alltid nödvändigt att svetsa. Alternativa fogningsmetoder som man kan överväga är:

 • Självlåsande konstruktioner
 • Sammanfogning med andra typer av förband som muffar
 • Popnitning

Automatisering är ofta självklart när stora serier ska svetsas. Idag svetsas ofta längre fogar automatiskt, även om det bara handlar om enstaka produkter. Många svetsverkstäder investerar i datorstyrda automatsvetsar som med god ekonomi kan användas både för mindre serier och enstaka större objekt. Det finns stora fördelar med automatisering.

 • Besvärliga eller ensidiga arbetsställningar kan ofta undvikas helt, eftersom svetsautomaten sköter om svetsjobbet.
 • Svetsaren kommer längre bort från svetsningen och påverkas mindre av svetsrök.
 • Automatsvetsning är ofta ekonomiskt och ger en jämn kvalitet.

Checklista för svetsverkstäder