Gaser som bildas vid svetsning

Vid svetsning bildas det partiklar men också gaser. Merparten av gaserna ingår i svetsröken, men ljusbågen bildar också ozon. Normalt sett är halterna låga, men halterna kan ändå vara irriterande. Under särskilda förhållanden kan halterna bli så höga att de innebär en akut hälsorisk. Vid svetsning kan det också bildas andra gaser, till exempel kolmonoxid som i vissa fall kan bildas i halter som är livsfarliga.

Läs mer i Kunskapssammanställning hos Arbetsmiljöverket

Symptom, besvär och sjukdomar

Vid svetsning kan det bildas låga halter av kvävedioxid. Vid gassvetsning kan halterna bli så höga att de irriterar luftvägarna. Livsfarligt höga halter kvävedioxid kan uppkomma om en gassvetslåga används för uppvärmning av slutna utrymmen. Kvävedioxid är förrädiskt, eftersom även om halterna är livsfarligt höga, uppfattar man att luften "bara" är irriterande. Inandning av höga halter kan ge lungödem, som kan uppträda upp till 24 timmar efter det att man utsatts för kvävedioxid. Lungödem innebär att vätska från blodet tränger in i lungblåsorna och ger akuta andningssvårigheter som i mycket allvarliga fall kan vara dödliga.

Koloxid (kallas också kolmonoxid), är en lukt- och färglös gas som kan bildas då skyddsgas med koldioxid sönderdelas och kan därför förekomma i låga halter vid många typer av svetsning. Vid gassvetsning med acetylengas och syrgas i rör, exempelvis fjärrvärmerör, kan svetsröken bli instängd i röret. Röret är ett slutet utrymme där svetsgasen stängs in (finns det gott om luft, reagerar koloxiden med luftens syre till mindre farlig koldioxid). När röret luftas, kan det komma ut livsfarligt höga halter. Koloxid påverkar blodets förmåga att transportera syre, vilket kan leda till illamående, huvudvärk, att man blir omtöcknad och medvetslös, Mycket höga halter leder till att man kvävs. Läs mer om detta under Olyckor.

Ozon bildas genom ljusbågen får luftens syre att reagera och bilda ozon. Ozonet bildas inte i svetsplymen utan en bit från ljusbågen. Därför fångar platsventilation inte in ozonet. Ozon är irriterande och kan vid högre halter ge tillfälliga andningssvårigheter.

Fosgen kan bildas vid svetsning i miljöer där det förekommer ångor av klorerade kolväten som trikloretylen, perkloretylen eller metylkloroform. Fosgen, som användes som stridsgas under första världskriget, kan orsaka lungödem.

Om svetsning görs i lacker som innehåller polyuretan (PU, PUR) eller om det finns isolering som består av polyuretan (skumgummi och liknande mer eller mindre hård isolering) kan det bildas isocyanater. Isocyanater är en grupp ämnen som kan ge allergier, både i form av astma och eksem. Har man en gång blivit allergisk mot isocyanater, har man kvar allergin för resten av livet. Det kan innebära att man har svårt att vistas i lokaler där det förekommer isocyanater, även om halterna är mycket låga.

Polymerlacker kan innehålla klorföreningar som vid svetsning kan bilda saltsyra. Saltsyra är irriterande för luftvägar och ögon.

Gränsvärden

Ämnen som ofta förekommer vid svetsning och som har gränsvärden visas i tabellen. Gränsvärden anger den halt som inte ska överskridas i svetsarens andningszon. Gränsvärden anges som medelvärden beräknade antingen för en hel arbetsdag (nivågränsvärde) eller för 15 minuter (takgränsvärde eller korttidsvärde).

Ämne

Nivågränsvärde

Takgränsvärde

Korttidsvärde

Koloxid

35 ppm


100 ppm

Ozon

0,1 ppm

0,3 ppm


Fosgen


0,05 ppm


Di-isocyanater

0,002 ppm

0,005 ppm


Isocyansyra

0,01 ppm

0,02 ppm


Metylisocyanat

0,01 ppm

0,02 ppm


Saltsyra (väteklorid)

5 ppm


 

Källa: Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:17 Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar.

Åtgärder

Läs mer om svetsning i ytbehandlat gods under Svetsmetoder. För gaser som bildas vid svetsning, är det viktigt att ventilationen fungerar bra. Särskilt viktig är Platsventilationen men även Allmänventilationen har betydelse.

Information om risker med isocyanater vid svetsning och om åtgärder som minskar riskerna finns i broschyren Arbetar du med svetsning? Läs vidare - viktig information för dig!

För avluftning av fjärrvärmerör finns en broschyr Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör , 479.1 kB. som beskriver arbetsmetoder och rutiner som eliminerar risken att utsättas för höga koloxidhalter.

Vid avfettning med klorerade lösningsmedel (vilket numera inte är så vanligt) är det viktigt att svetsning och användning av lösningsmedel utförs avskilt från varandra, så att lösningsmedelsångor inte förekommer där svetsningen utförs.

Om man vill använda andningsskydd mot koloxid, är det bara tryckluftsmatat andningsskydd som fungerar. Det finns idag inga filterskydd som skyddar mot koloxid.

Checklista för svetsverkstäder