Vibrationer

Svetsare är en av de yrkesgrupper som anmäler flest arbetsskador på grund av vibrationer. Det beror inte på svetsningen, utan på andra maskiner som används för bland annat slipning och slaggning.

Symptom, besvär och sjukdomar

Om man håller i och arbetar med vibrerande verktyg kan man känna av domningar och nedsatt känsel i fingrar och händer. Fingrarna kan också kännas kalla och man kan bli trött i musklerna. Besvären brukar gå över relativt snabbt, men om man fortsätter att arbeta med vibrerande verktyg kan besvären bli bestående. Man kan drabbas av:

  • ”Vita fingrar” som är skador på blodkärlen, Vita fingrar beror på försämrad blodcirkulationen. Händerna blir kalla och man ser bleka (vita) fält. Vita fingrar kan uppkomma när man utsätts för vibrationer men också om man blir kall om händerna, utsätts för fukt, stress, röker eller i samband med vissa andra sjukdomar eller mediciner.
  • Nervskador, som märks som domningar, stickningar, nedsatt känsel eller försämrad rörelseförmåga.
  • Muskelskador som märks som svaghet eller trötthet i musklerna.

Vibrationsskador kan också störa finmotoriken

Vibrerande arbete för svetsare

Svetsare utsätts i första hand för vibrationer från handhållna maskiner som vibrerar bland annat slipmaskin, pneumatisk slagghacka och riktning med slägga.

Gränsvärden

Det är svårt att ange en exakt gräns där en maskins vibrationer blir skadliga. Därför finns två värden, insatsvärde och gränsvärde.

Insatsvärdet för hand- och armvibrationer är 2,5 m/s2 och för helkroppsvibrationer 0,5 m/s2. Om insatsvärdet överskrids eller om man av andra skäl bedömer att vibrationerna innebär en hälsorisk, ska arbetsgivaren vidta åtgärder som minskar exponeringen och erbjuda medicinsk kontroll för den som utsätts för vibrationer.

Gränsvärdet, som inte får överskridas, är för hand- och armvibrationer är 5,0 m/s2 och för helkroppsvibrationer 1,1 m/s2. Om gränsvärdena överskrids ska arbetsgivaren omedelbart vidta åtgärder som minskar exponeringen.

Det går att mäta vibrationer från verktyg. Sådana mätningar måste göras av en expert på vibrationsmätningar. Det går också att använda resultat från tidigare mätningar för att bedöma risken med ett verktyg. Sådana mätdata finns i vibrationsdatabasen.

Läs mer om mätning av vibrationer och gränsvärden på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Åtgärder

Läs mer om vad man kan göra för att minska vibrationerna. Om man utsätts för vibrationer kan det behövas hälsoundersökning. Läs mer i avsnittet om medicinska undersökningar på sidan Rutiner som måste fungera.

Checklista för svetsverkstäder