Svetsrök

Svetsrök bildas vid alla typer av svetsning. Svetsrök är klassad som cancerframkallande (sedan 2017 av IARC, International Agency for Research on Cancer). Hälsoriskerna med svetsrök varierar och beror på vilka ämnen som ingår i svetsröken, hur mycket svetsrök man exponeras för och under hur lång tid. Det är viktigt att undvika att andas in svetsrök. Även inandning av låga halter svetsrök under lång tid kan vara skadligt. Betydligt fler svetsare skadas efter exponering för låga halter svetsrök under flera års svetsarbete, än vid de få men ofta uppmärksammande akuta olyckorna.

Inandning av svetsrök påverkar luftvägarna. Svetsrök innehåller flera ämnen som är irriterande. Irritationen kan leda till långvarig hosta (kronisk bronkit), ökad känslighet för infektioner i de övre luftvägarna, nedsatt lungfunktion och även lunginflammation. Svetsning i rostfritt stål och i polyuretan innebär en ökad risk för kroniska besvär i form av astma.

Svetsrök innehåller också ämnen som på längre sikt (ofta efter flera eller många års exponering för svetsrök) kan orsaka sjukdomar.

  • Svetsrök ökar risken för lungcancer. Risken för cancer ökar med ökande exponering för svetsrök.
  • Svetsrök från svetsning i rostfritt stål innehåller nickel och krom (VI). Båda dessa metaller kan ge cancer.
  • Svetsrök innehåller mycket små partiklar (nanopartiklar och ultrafina partiklar). Forskning tyder på att det finns ett samband mellan hjärt- och kärlsjukdom och inandning av sådana små partiklar.
  • En studie tyder på att svetsning i rostfritt stål kan påverka fortplantningen. Kvinnor som var gifta med män som svetsat i rostfritt stål fick oftare missfall än kvinnor som var gifta med män som svetsat låglegerat stål eller män som inte var svetsare.
  • Svetsning i manganhaltiga stål men också i aluminium har visats påverka finmotoriken. Om man utsätts för höga manganhalter kan man få symptom som påminner om (men inte är) Parkinsons sjukdom.
  • Svetsning i zink kan leda till att man får så kallad zinkfrossa, det vill säga snabbt övergående influensaliknande symptom och muskelvärk.
  • Svetsning i blymålat eller blylegerat material kan leda till blodbrist och påverka nervsystemet och fortplantningen.

Många av de besvär och sjukdomar som svetsrök kan ge upphov till, visar sig först när man utsatts för svetsrök under en längre tid. Därför är det viktigt att skydda sig mot svetsröken, även om man inte tycker att man känner av några besvär just när man utsätts för den.

Svetsröken består av partiklar och gaser. Sammansättningen varierar beroende på svetsmetod och vad som svetsas. Halten är naturligtvis högst i svetsplymen. Därför är det viktigt att svetsaren inte andas in rök direkt från svetsplymen. Det finns gränsvärden som anger vilka halter som inte får överskridas på arbetsplatsen. Svetsrök kan innehålla flera ämnen som har gränsvärden. Ämnen som ofta ingår i svetsrök och som har gränsvärden visas i tabellen. Gränsvärden anger den halt som inte ska överskridas i svetsarens andningszon. Gränsvärden anges som medelvärden beräknade antingen för en hel arbetsdag (nivågränsvärde) eller för 15 minuter (takgränsvärde eller korttidsvärde)

Ämne

Nivågränsvärde mg/m3

Takgränsvärde mg/m3

Korttidsvärde mg/m3

Partiklar
Damm (oorganiskt), inhalerbart

5Damm (oorganiskt), respirabelt

2,5Mangan, inhalerbart damm

0,2Mangan, respirabelt damm

0,05Krom (VI), inhalerbart damm

0,005


0,015


Gaser

Nivågränsvärde ppm

Takgränsvärde ppm

Korttidsvärde ppm

Kolmonoxid

20


100

Kvävedioxid

0,5

1


Ozon

0,1

0,3


Källa: Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden

Svetsa Rätt.se innehåller information om hur man kan minska risken för inandning av svetsrök. En del av åtgärderna visas i våra videoklipp.

Effektiv platsventilation fångar in svetsrök nära källan och hindrar att den sprids till intilliggande arbetsplatser. Allmänventilation ventilerar bort det som platsventilationen inte lyckats fånga in.

Svetsplatsen bör utformas för att man ska kunna arbeta i en bra arbetsställning och så att man slipper luta sig in över svetsningen och svetsplymen.

Andningsskydd behövs ofta, om andra åtgärder inte är alltid räcker till, till exempel om platsventilationen inte alltid är rätt placerad och kan fånga in svetsröken eller om man ibland måste luta sig in över svetsningen.

VVS-branschen har tagit fram en broschyr om svetsning och lödning på tillfälliga arbetsplatser.

Vaccination mot pneumokocker som kan orsaka lunginflammation kan föreslås till svetsare som tidigare behandlats för lunginflammation eller haft långvariga luftvägsbesvär. Risken för lunginflammation är högre hos personer över 50 år och hos rökare.

Checklista för svetsverkstäder