Allvarliga olyckor på grund av kvävning, förgiftning, brand eller explosion

Slutna utrymmen och risk för kvävning

Allvarliga olyckor har förekommit vid svetsning i slutna utrymmen med dålig ventilation. Olyckorna beror i flera fall på att gaser trängt undan luft. Ibland har gaserna bestått av svetsgaser (skyddsgas som argon). Ibland har gaserna i sig också varit farliga, som koloxid (kallas också kolmonoxid) som kan bildas vid gassvetsning i slutna utrymmen som till exempel fjärrvärmerör.

Vid avluftning av gassvetsade fjärrvärmerör i slutna utrymmen med dålig ventilation har så höga halter av koloxid förekommit att svetsaren blivit medvetslös. Ett dödsfall har inträffat.

Det har förekommit att gassvetsning använts för att värma slutna utrymmen. Det är livsfarligt, eftersom halten kvävedioxid kan bli så hög att man får lungödem.

I ett fall där svetsning pågick i ett rör och svetsaren kröp in i röret kvävdes svetsaren, sannolikt för att skyddsgasen trängde undan luften i röret. I ett annat fall dog två personer för att argongas läckte ut från en stor tank till ett dåligt ventilerat utrymme i en källare.

Brand och explosionsrisker

Ljusbågen är het och innebär risk för antändning av brännbara material. Exempel på brännbara material som har antänts vis svetsning är:

  • Rester av brandfarliga eller explosiva ämnen i behållare eller rör som svetsas kan starta en explosion eller brand. Flera dödsfall har inträffat vid sådana olyckor.
  • Trasor och trassel som ibland används för att torka rent och som kanske ligger framme intill svetsningen eller stoppas ner i fickan.
  • Gasfyllda cigarettändare kan antändas av svetsloppor och förstås också av ljusbågen. Cigarettändare ska därför aldrig finnas vid svetsarbetsplatser eller bäras med i fickan vid svetsning.
  • Det har förekommit att svetsare (av misstag eller medvetet) använt syrgas som tryckluft. Syrgas är extremt brandfarligt. Om syrgas används för att blåsa rent kläder kan de antändas och brinna som en fackla. Syrgas får därför aldrig användas som tryckluft.

Åtgärder

För avluftning av fjärrvärmerör finns en broschyr Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör , 479.1 kB. som beskriver arbetsmetoder och rutiner som eliminerar risken att utsättas för höga koloxidhalter. På sidorna om Svetsplatsen finns råd och tips om hur en brandsäker svetsplats utformas. Under Rutiner som måste fungera finns information om säkerhetsrutiner för hantering av gas.

Checklista för svetsverkstäder