Forskning om arbetsmiljö och svetsning

Det har bedrivits mycket forskning om svetsning och hälsorisker med exempelvis svetsrök, ozon och strålning. En stor del av forskningen publiceras i vetenskapliga tidskrifter som kan vara svåra att hitta. Här tipsar vi om forskningsresultat som finns lätt tillgängliga på svenska. Här finns också beskrivning av aktuell forskning som rör svetsning.

Om hälsorisker vid svetsning och åtgärder som minskar riskerna

Arbetsmiljöverket publicerade år 2013 en Kunskapssammanställning om Hälsoeffekter av gaser och partiklar bildade vid svetsning.

IVL publicerade 2010 en rapport Effektivare åtgärder mot svetsrök. Rapporten bygger på mätningar gjorda vid svetsföretag. Bland annat har effekten av olika åtgärder studerats. Rapporten är resultatet av ett projekt som finansierats av AFA Förskring och kan laddas ner gratis.

Flera studier har gjorts av svetsvisir i samband med utveckling av självbländande svetsvisir. Bland annat har koldioxidhalten innanför svetsvisiret studerats. Läs mer i boken Organising work for innovation and growth. Experiences and efforts in ten companies. Kapitel 9 handlar om utveckling av svetsvisir.

Aktuell forskning

Under senare år har risker med mangan i svetsrök uppmärksammats. I Sverige och internationellt drivs projekt för att kartlägga svetsares exponering för mangan och även epidemiologiska studier för att studera eventuella hälsoeffekter. En svensk forskare som med stöd av AFA Försäkring driver ett projekt om detta är Göran Lidén vid ITM, Stockholms universitet.

Svetsrök innehåller en mängd partiklar. Merparten av partiklarna är mycket små, så kallade nanopartiklar. I flera forskningsprojekt studeras dessa nanopartiklar och studier görs för att studera vilka hälsoeffekter de har. En del av dessa studier görs på cellkulturer för att bättre förstå mekanismerna bakom eventuella effekter. Sök till exempel på "nanopartiklar" i FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskaps) projektkatalog.

Vid svetsning förekommer optisk strålning. Peter Nayström vid Swerea SWECAST driver med stöd från AFA Försäkring ett projekt om detta.

Inom EU har stora forskningsprojekt drivits om svetsning, bland annat Econweld, som har Economically welding in a healthy way som motto. (Webbplats på engelska.)

Checklista för svetsverkstäder