Arbetsskador vid svetsning

Svetsare råkar ut för fler arbetsskador än genomsnittet för alla anställda i Sverige. Här finns utdrag ur Arbetsmiljöverkets statistik för anmälda arbetsskador bland svetsare.

Arbetsskador

Arbetsskador är sådana besvär eller sjukdomar som man misstänker beror på arbetet. Arbetsskador delas in i arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Ofta inkluderas också färdolycksfall (olycksfall vid färd till eller från arbetet), men dessa har inte tagits med här.

Arbetssjukdomar uppstår efter en tid, medan arbetsolyckorna har ett snabbt förlopp. Arbetssjukdom är t ex om man fått luftvägsbesvär efter en längre tids inandning av svetsrök eller vita fingrar efter flera års arbete med vibrerande maskiner. Olyckor kan vara att man fått svetsblänk efter att ha tittat in i ljusbågen, tappat gods och skadat sig eller råkat ut för en elstöt.

Nedan visas fördelningen av arbetsskador på arbetsolyckor respektive arbetssjukdomar under åren 2007 till 2010. Orsaken till arbetsskadorna kan vara svetsning men också annat i arbetsmiljön kan ha bidragit.


2007

2008

2009

2010

Antal anmälda arbetsskador

551

514

382

335

- varav arbetsolyckor

427

406

295

249

- varav arbetssjukdomar

124

108

87

86

De flesta arbetskadorna, mer än tre av fyra, är olyckor.

I tabellen nedan visas hur många av arbetsskadorna som drabbade kvinnor.  


2007

2008

2009

2010

Antal anmälda arbetsskador

551

551

382

335

- varav kvinnor

25

25

17

10

Kvinnor utgör cirka 3 % av alla svetsare, en råkar ut för cirka 5 % av alla arbetsskador. Om det beror på att kvinnor är mer benägna att anmäla arbetsskador, har delvis annorlunda arbetsuppgifter eller faktiskt råkar ut för fler arbetsolyckor går inte att uttala sig om.

Nästa tabell visar hur arbetsskadorna fördelar sig mellan olika åldersgrupper av svetsare. Inom parentes anges antalet arbetssjukdomar.


2007

2008

2009

2010

Upp till 24 år

72 (u.s.)

77 (u.s.)

31 (u.s.)

30 (u.s.)

25-34 år

112 (13)

100 (9)

76 (7)

72 (8)

35-44 år

157 (36)

147 (29)

102 (16)

81 (17)

45-54 år

102 (32)

81 (27)

85 (33)

90 (33)

55 år eller äldre

108 (39)

109 (41)

88 (30)

 62 (26)

Eftersom uppgift saknas om hur många svetsare som finns i olika åldersgrupper, går det inte att jämföra risken för olyckor mellan åldersgrupperna. Tabellen visar att det inte finns någon åldersgrupp som "går säker". Också äldre erfarna svetsare råkar ut för arbetsskador. Erfarenhet är alltså inget skydd. Statistiken visar också att det finns en tydlig tendens att risken för arbetssjukdomar ökar med ökande ålder. Bland de yngsta är antalet så få (mindre än fem per år) att Arbetsmiljöverket inte redovisar de uppgifterna. Under perioden 2007-1010 anmälde totalt 12 svetsare under 25 år arbetssjukdom.

Checklista för svetsverkstäder