Gravida svetsare

Svetsning görs i en miljö som i värsta fall kan utsätta fostret för oönskade risker. Därför är det viktigt att svetsare som är gravida inte utsätts för risker som kan skada fostret. Det är också viktigt att ammande svetsare inte utsätts för ämnen som via bröstmjölk kan överföras till barnet. Arbetsmiljöverkets bedömning är att det är befogat att tillämpa försiktighetprincipen och om möjligt omplacera gravida svetsare till arbeten där man inte utsätts för svetsrök, starka elektromagnetiska fält, tungt arbete med mera.

Förbud mot blyarbete

Gravida får inte arbeta med bly, vilket innebär att svetsare inte får svetsa i gods som är målat med färg som kan misstänkas innehålla bly eller i gods med lödfogar som innehåller bly.

Risker som ska minimeras

Andra risker som bör minimeras (enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2007:05 Gravida och ammande arbetstagare) är:

  • Tungt arbete och sådant arbete som belastar ländryggen ska undvikas liksom annat fysiskt uttröttande arbete.
  • Arbete på ett vibrerande underlag (golv, plattformar och liknande) innebär en ökad belastning. Kraftiga så kallade helkroppsvibrationer (dvs. hela kroppen påverkas av vibrationerna) ökar risken för missfall. Kraftiga stötar under senare delen av graviditeten kan leda till för tidig födsel. Sådana vibrationer ska därför undvikas.
  • Kraftigt buller kan skada fostrets hörsel. Därför ska gravida inte utsättas för bullernivåer över 80 dB(A) och gravida ska inte arbeta i miljöer där hörselskydd behövs.
  • Sexvärt krom bildas vid svetsning i rostfritt stål och detta ämne är cancerframkallande. Det är viktigt att gravida inte utsätts för höga lufthalter av sexvärt krom. Det betyder att man ska vara säker på att halterna är betydligt under det hygieniska gränsvärdet som är 5 µg/m3. Betydligt under det hygieniska gränsvärdet är en tiondel dvs i detta fall lägre än 0,5 µg/m3.
  • Vid svetsning förekommer det elektromagnetiska fält, speciellt vid elsvetsning. Forskningen har hittills visat på vissa risker för barn som utsätts för höga elektromagnetiska fält, men inte för vuxna. För gravida svetsare (liksom för andra svetsare) är det viktigt att undvika att utsättas för starka elektromagnetiska fält. Det är klokt att tillämpa försiktighetsprincipen och sträva efter att de elektromagnetiska fält man utsätts för med god marginal underskrider gränsvärdena i EU-direktiv 2004/40/EG.
  • Koloxid finns normalt i låga halter i svetsrök. I exempelvis cigarettrök finns höga halter koloxid och cigarettrök är känd för att vara fosterskadande. Det är viktigt att gravida inte utsätts för höga halter av koloxid. Det betyder att man ska vara säker på att halterna ligger under det hygieniska gränsvärdet som är 35 ppm eller 40 mg/m3. Vid vanlig svetsning är detta normalt sett inte något problem. Höga koloxidhalter kan förekomma vid gassvetsning, speciellt i trånga utrymmen och i fjärrvärmerör och det är därför bra om gravida svetsare kan undvika denna typ av svetsarbeten. Även vid MAG-svetsning med koldioxid som skyddsgas kan man utsättas för höga halter koloxid.

Möjlighet att vila

Gravida ska ha möjlighet att vila i liggande ställning om det behövs under arbetsdagen.

 

Du kan också läsa mer om arbetsmiljörisker vid graviditet på Centrum för arbets- och miljömedicins webbplats.

Checklista för svetsverkstäder