Ljudmiljö

I lokaler med en god ljudmiljö är det lätt att höra vad arbetskamraterna säger. Man slipper skrika och slipper tröttande bakgrundsbuller. En bra ljudmiljö skapar man med hjälp av absorbenter i väggar och tak och genom att skärma av bullrande arbetsmoment och maskiner.

Minska spridningen av ljud

Absorbenter är ett bra sätt att minska spridningen av ljud i en lokal. Absorbenter används för att bygga in eller skärma av de mest bullrande arbetsmomenten. Absorbenterna absorberar ljud vilket innebär minskad reflektion av ljud från absorbentens yta. Det gör att ju längre bort från bullerkällan man vistas, desto lägre blir bullernivån. Absorbenter sänker bakgrundsbullret i lokalen, men inte bullret intill bullerkällorna. Absorbenter placeras ofta i taket exempelvis över bullrande maskiner och arbeten. Absorbenter kan också användas i skärmar och väggar som avskiljer bullrande arbeten och maskiner.

Det finns många olika typer av absorbenter med varierande dämpning och för användning i olika miljöer. Företagshälsovårdens arbetsmiljöingenjör eller annan kunnig bullerkonsult kan hjälpa er att välja.

Layout och planering av lokaler

Vid utformning och planering av svetsverkstäder, är det bra om det går att avskärma de mest bullrande arbetsmomenten så att bullret från dem inte sprids i hela lokalen. Det kan man till exempel göra genom:

  • Att placera de mest bullrande verksamheterna i avskilda och bullerdämpade rum.
  • Bullerdämpande draperier som skärmar av bullrande verksamheter.
  • Svetsbås med bullerdämpande avskärmning.

När man skapar en bra ljudmiljö i en lokal, minskar man spridningen av ljus. Det gör att de som arbetar i lokalen störs mindre av det buller som alstras vid andra arbetsplatser. Det är förstås viktigt att dessutom minska uppkomsten av buller.

Checklista för svetsverkstäder