Belysning

I lokaler som används för svetsning behövs god allmänbelysning i hela lokalen. God allmänbelysning är en förutsättning för att kunna se så bra att man kan göra ett bra jobb. Otillräcklig allmänbelysning bidrar också till trötthet.

Bra ljusmiljö, mer än bara lampor

För att ljusmiljön ska vara bra, ska belysningen förstås vara tillräckligt stark. Hur ljuset upplevs beror dock på en mängd faktorer, exempelvis färger i lokalen, kontraster mellan ljus och mörkt, om det finns armaturer som är placerade så att de kan blända eller om det finns störande reflexer.

Några enkla tips vid utformning av bra allmänbelysning:

  • Allmänbelysningen ska ge ett bra grundljus i hela lokalen. Det är en fördel om det finns fönster och dagsljus i lokalen.
  • Det är en fördel om väggar och andra ytor är relativt ljusa, eftersom lokalen då upplevs som ljusare.
  • Kontrasterna mellan olika ytor, exempelvis väggar bör inte vara för stora, eftersom det försvårar seendet. Det får inte heller vara för stora kontraster mellan arbetsområdet och omgivningen. Kontraster kan också handla om ojämn ljusfördelning i lokalen.
  • Undvik att placera armaturer så att de bländar. Bländning från allmänbelysningen beror vanligtvis på att lampan är lågt placerad och finns i synfältet när man arbetar vid de fasta arbetsplatser som finns i lokalen.

Normer för belysningsstyrkor vid svetsning

Enligt standarden SS-EN12464-1 ska belysningsstyrkan i svetslokaler vara

Kommunikationsytor och korridorer

Minst 100 lux och om fordon förekommer minst 150 lux

Förråds- och lagerlokaler

Minst 100 lux och om lokalerna har kontinuerlig bemanning, minst 200 lux

Vid arbetsplatserna är kravet på belysningsstyrka högre.

Svetsning

Minst 300 lux

Grov och medelfin maskinbearbetning med toleranser >0,1 mm

Minst 300 lux

Precisionsbearbetning med toleranser <0,1 mm

Minst 500 lux

 

När man beräknar vilken belysningsstyrka som krävs, måste man ta hänsyn till att ljusutbytet från ljuskällor gradvis avtar, dels för att ljusutbytet från lampor försämras när lampan åldras, dels för att lamporna blir smutsiga. Om armaturer aldrig görs rena och om man bara byter ljuskällor när de gamla gått sönder, måste belysningsstyrkan från armaturerna vara betydligt högre för att man ska klara standardens krav (kanske dubbelt så mycket som rekommenderade värden) än om armaturerna rengörs regelbundet och alla ljuskällor byts ut regelbundet.

För att kunna bedöma om belysningsstyrkan i lokalerna är tillräcklig, kan man göra en mätning. Kontakta företagshälsovårdens arbetsmiljöingenjör eller annan kunnig ljuskonsult som har tillgång till rätt typ av mätutrustningen och som vet hur en sådan mätning ska göras.

Underhåll behövs

I en svetslokal bildas och sprids svetsrök. Armaturer blir nedsmutsade och behöver rengöras. Dessutom åldras ljuskällor och tappar i styrka. Därför behöver man ha rutiner för rengöring av armaturer och utbyte av ljuskällor.

Om man inte gör rent armaturerna alls, behöver man kanske dimensionera belysningen så att den (med nya och rena lampor) ger dubbelt så hög belysningsstyrka som standarden anger. Om man byter ljuskällor och gör rent regelbundet, kanske det räcker med 20 % högre. Den lägre belysningsstyrka och därmed också energiförbrukning som blir när man rengör och byter ljuskällor regelbundet innebär lägre kostnad.

Modern belysning sparar energi

Moderna ljuskällor drar mindre energi än exempelvis gamla glödlampor. Vid byte av ljuskällor eller armaturer, kontrollera vilken energiklass ljuskällorna har och välj i första hand energiklass A (bra lysrör, kompaktlysrör, lågenergilampor och LED).

När man installerar belysning finns det numera olika sätt att styra belysningen så att den är tänd bara när den behöver vara tänd. Sådan behovsstyrd belysning i kombination med moderna och energisnåla ljuskällor kan ge så stora energibesparingar att investeringen är återbetald efter några år.

Checklista för svetsverkstäder