Medicinska undersökningar

Arbetsmiljöverket kräver inte allmänna hälsokontroller av svetsare eller vaccinationer. På arbetsplatsen kan riskbedömningar visa att medeicinsk undersökning eller vaccination behövs. Eftersom svetsare utsätts för luftföroreningar kan det vara lämpligt att genomföra återkommande hälsoundersökningar som lägger tyngdpunkten på besvär från luftvägarna och lungfunktionsundersökning s k spirometri och att vaccinera svetsare i riskgrupper.

I vissa fall finns det krav på olika typer av medicinska kontroller. Kraven gäller inte alla svetsare, utan bara om särskilda risker förekommer. Krav på olika former av medicinska kontroller finns i följande fall.

Hörselundersökningar

Om bullret på arbetsplatsen överskrider 85 dB(A) som medelvärde för en arbetsdag ska anställda erbjudas hörselundersökning (enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:16 Buller). Om bullret överskrider 80 dB(A) och en riskbedömning tyder på att det finns risk för hörselskador ska anställda också erbjudas hörselundersökning.

För mätning av ljudnivån kan man kontakta företagshälsovårdens arbetsmiljöingenjör eller annan kunnig konsult. Hörselundersökning kan företagshälsovården hjälpa till med.

Medicinsk kontroll på grund av exponering för vibrationer

Medicinsk kontroll ska erbjudas den som utsätts för höga vibrationsnivåer (över insatsvärdet för hand- och armvibrationer på 2,5 m/s2) och om det finns misstanke om hälsorisker eller skada på grund av av vibrationer (till exempel att någon börjar visa tecken på "vita fingrar") (enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:15 Vibrationer och AFS 2005:6 Medicinska kontroller).

Kontakta företagshälsovården som kan hjälpa er att bedöma om medicinsk kontroll behövs och som vet vad som ska ingå i den medicinska kontrollen.

Medicinsk kontroll om man svetsar i polyuretanlackerat gods

Om man svetsar i polyuretanlackat gods måste man genomgå en medicinsk kontroll (enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:6 Medicinska kontroller). Kontakta företagshälsovården som vet vad som ska ingå i den medicinska kontrollen.

Medicinsk kontroll om man utsätts för bly

Även om det inte är så vanligt, kan det förekomma bly i samband med svetsning. Bly förekommer till exempel i vissa gamla färger och kan ingå i lödfogar. Den som utsätts för bly i arbetet ska genomgå medicinsk kontroll var tredje månad (enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:6 Medicinska kontroller). Kontakta företagshälsovården som vet vilka regler som gäller och som kan hjälpa till med den medicinska undersökningen.

Checklista för svetsverkstäder